GİZLİLİK & GÜVENLİK KOŞULLARI

Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

www.haspremium.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, siz müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi hukuka uygun olarak sağlamakla yükümlü olmakla bu konuda gereken hassasiyeti göstermektedir.

 

Müşterilerimizin-Üyelerimizin güvenli bir şekilde internet alışverişi yapabilmeleri için www.haspremium.com’a web sitesi aracılığı vermiş olduğu kredi kartı, kişisel ve banka kartı bilgilerinin korunması ile toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde, çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır.

 

Firmamız müşteri ve üyelerimizin gizli bilgilerini özel ve gizli tutmayı, kullanıcılarımızın istediği hassasiyeti ve özeni göstererek gizliliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını ya da üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Veri Sahibi, haspremium.com(veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Veri sorumlusu;

 1.  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2.  Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3.  Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

 

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

 

Sitemiz kişisel veri barındıran sistemlerimizin yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve korumayı sağlamaktadır.

 1. Sitemiz oluşturmuş olduğunuz şifrelere erişim hakkına sahip değildir, şifrenizi kaybetme ya da değiştirme talebiyle sistemimiz üzerinden “şifremi unuttum” seçeneği ile mail adresinize gelen ileti aracılığıyla yeni bir şifre oluşturabilir ya da şifrenizi değiştirebilirsiniz.
 2. Sitemiz aracılığı ile ürün/hizmet satın almak ya da üye olmak amacıyla verdiğiniz tüm bilgilere yalnızca siz ulaşabilir ve değiştirebilirsiniz. haspremium.com dahil başka 3. bir kişinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Sitemiz müşteri ve üyelerimize ait kişisel ve özel bilgileri (e-posta, ad, soyad, doğum tarihi, fatura adresi, teslimat adresi vs.) herhangi bir 3. kişiye ya da kuruluşa hangi suretle olursa olsun vermemeyi veya alenileştirmemeyi taahhüt eder.
 3. Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Sitemizin kullandığı ödeme yöntemleri kredi kartı bilgileriniz haspremium.com tarafından asla görüntülenemez kayıt altına alınamaz. Bilgileriniz 256bit şifreleme metodu ile işleme alınır ve kart numaralarınız bu sistemde tutulamaz ve işlenemez.
 4. Sitemiz müşterileri ve üyelerimizin kişisel bilgilerini reklam, e-posta ile pazarlama yapmak amacıyla ya da benzer amaçlar için paylaşmaz ya da dağıtmaz.
 5. Üyelerimizin-Müşterilerimizin satın aldıkları ürün/ürünler için ödeme şekli yalnızca kredi kartıyla yapılabilir.
 6. Alışveriş sitemiz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet göstermektedir.
 7. Bilgi ya da destek almak istediğiniz konularda [email protected] e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

www.haspremium.com gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası www.haspremium.com internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikasının güncel haline www.softtech.com.tr adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra www.haspremium.com’un hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. www.haspremium.com değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce haspremium.com’a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.